''Budowa obiektów małej architektury tworzących plac rekreacyjno zabawowy w miejscowości Kazanów''

Odsłony: 1112

Kazanów, dn. 24.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zadania pn. ''Budowa obiektów małej architektury tworzących plac  rekreacyjno – zabawowy w miejscowości Kazanów''

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kazanów
ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów
e-mail: sekretariat@kazanow..pl
tel. 48/ 66766033 , fax. 48/6766055

2. Tryb udzielenia zamówienia  
1. Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459) z uwzględnieniem zasad konkurencyjności wyboru wykonawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
2. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne z uwzględnieniem obowiązku traktowania na równych prawach wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu zakupowym w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i efektywnej konkurencji.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie miejsc rekreacji w miejscowości Kazanów  poprzez budowę placu zabaw.
Realizacja obejmuje: roboty budowlane , dostawę urządzeń zabawowych (wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa) i ich montaż na placu zabaw w miejscowościach Kazanów.

 

1) Budowa placu zabaw w miejscowości Kazanów.
Lokalizacja: miejscowość Kazanów, gmina Kazanów, powiat zwoleński, na terenie działki nr ew. 507/4, obręb ewidencyjny 0004 Kazanów, powierzchnia placu zabaw zajmuje 90 m². Roboty budowlane obejmują wykonanie:

1. Roboty rozbiórkowe i korytowanie w tym: rozebranie i transport urządzeń placu zabaw kolidujących z terenem pod nową nawierzchnię, wykonywane koryta. Podbudowa i nawierzchnia sztuczna w tym: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa betonowa, wykonanie nawierzchni sztucznej z płyt z granulatu gumowego z warstwą EPDM 500x500x50 mocowanymi mechanicznie do podłoża w dwóch kolorach standardowych wraz z obrzeżami.
2. Wyposażenie placu zabaw z tym: huśtawka sprężynowa KONIK, huśtawka sprężynowa MOTOCYKL lub BMX, huśtawka sprężynowa Śmigło2, zjeżdżalnia KRASNAL 4, karuzela TRZMIEL, montaż urządzenia tablica – Regulamin Placu Zabaw, ławka parkowa z prefabrykatów żelbetowych.

Budowa placu zabaw będzie ogólnodostępna i niekomercyjna w celu udostępnienia dla lokalnej społeczności do infrastruktury rekeacyjnej .

Urządzenia, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw zgodne z przedmiarem robót (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego)

4. TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31 sierpień 2017r.

5. Warunki płatności : Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu. Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

6. Warunki udziału w postępowaniu  oraz warunki wykluczenia
1. W postepowaniu mogą wziąć udział wykonawcy , którzy spełniają następujący warunki:
Dysponowanie odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony , jeżeli oferent dołączy do oferty oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców.
2. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania w sprawie  wyboru wykonawcy, a wykonawcą:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:
- uczestniczeniu w spółce , jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu , co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
- pozostawianiu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia, lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

7. Informacja o przesłankach odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez oferenta , który nie spełnia warunków , określonych w zapytaniu ofertowym,
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

8. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów . Forma dokumentów.
1. Oferta winna zawierać:
a) Dane identyfikacyjne oferenta
b) Datę sporządzenia oferty
c) Opis nawiązujących do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
d) Cenę oferty ( netto oraz brutto) ujmującą wszystkie upusty cenowe
e) Termin ważności oferty
f) Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu
g) Termin realizacji zamówienia
h) Okres gwarancji
i) Certyfikaty bezpieczeństwa urządzeń zabawowych
2. Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym raz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
b) Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postepowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
3. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginał lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za datę sporządzenia dokumentów uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

9. Opis przygotowania oferty:
a) Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
b) Oferta Wykonawcy powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.
c) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert należy dołączyć, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
d) Oferta powinna być przygotowana na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

10. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 11 maja 2017r, do godz. 15:00.
a) Pisemnie(osobiście , listownie) w sekretariacie pokój nr 8 I piętro na adres : Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów z dopiskiem: Oferta ,, Budowa obiektów małej infrastruktury tworzących plac rekreacyjno-zabawowy w miejscowości Kazanów,,
b) Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie. Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona nazwą albo imieniem i nazwiskiem , siedzibą albo miejscem zamieszkania tj. dokładnym adresem Wykonawcy.
c) Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.
d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
e) Wykonawca może , przed upływem terminu do składania ofert , zmienić lub wycofać ofertę.
f) Treść oferty musi odpowiadać treści dokumentacji postępowania pod rygorem odrzucenia ofert.
g) Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

11. Opis sposobu obliczania ceny.
a) Podania w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania wyszczególnione w zamówieniu oraz obejmować wszystkie koszt , jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
b) Cenę ofertową (ryczałt) za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,.Formularzu oferty,, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Cena oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w zapytaniu ofertowym i jest niezmienna.
d) Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT , do dwóch miejsc po przecinku.
e) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

12. Kryteria oceny Ofert wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert (nazwa oraz waga):
Cena netto 90%
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone  zamontowane materiały i urządzenia podany w miesiącach od dnia odbioru końcowego 10 %
Sposób przyznania punktacji:
    (1) Cena
    W ramach kryterium można otrzymać maksymalnie 90 punktów. Punkty w ramach kryterium zostaną wyliczone wg wzoru:
    Ilość przyznanych punktów = Cn: Cb x 90;
    gdzie: Cn - cena najniższa, Cb - cena badana.
    W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miej po     przecinku. Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty wykonawc związane z realizacją zamówienia.
    (2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia podany w miesiącach

    W ramach kryterium można otrzymać maksymalnie 10 punktów. Punkty w ramach kryterium zostaną wyliczone wg wzoru:
    ilość przyznanych punktów = Gb: Gn x 10
    gdzie: Gb - gwarancja badana (miesiące), Gn - gwarancja najdłuższa (miesiące)
    Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia wynosi 12 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany 12 miesięczny okres gwarancji oferta zostanie odrzucona.
    Przy obliczeniu punktów dla kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie liczbę miesięcy ponad wymagany okres 12 miesięczny.
    W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku
    1. Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą ilością punktów.
    2. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tożsamą ilość punktów uniemożliwiając wybór oferty najkorzystniejszej, zamawiający wybierze spośród nich ofertę tego wykonawcy, który wskazał niższą cenę.
    3. Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie informacji przedstawionych przez wykonawców w formularzu ofertowym.
13. Inne zastrzeżenia
    1. Zakazana jest zmiana treści oferty w zakresie elementów podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert (w tym w szczególności wysokość zaoferowanej ceny).
    2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
    3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
    4. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
    5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia lub zwiększenia zakresu świadczenia, przy czym:
    a. zmiana umowy powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac     objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne;
    b. zmiana umowy powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do
           przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie tych prac:  - jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub - danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

14.  Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty
    1. Zamawiający uzna za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
    a) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
    b) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie
    2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
    3. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy udostępnia przez zmieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję, informacji o;
    a) wyborze wykonawcy albo
    b) odrzuceniu złożonych wszystkich ofert, albo
    c) niezłożeniu żadnej oferty, albo
    d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
    4. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce podpisania umowy. W terminie wskazanym w zawiadomieniu wybrany wykonawca powinien przybyć we wskazane miejsce celem podpisania umowy.
    5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez     przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zostanie podjęta decyzja o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z kolejnych ofert.
  

15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
    Krzysztof Kazimierski, e-mail: kkazimierski@kazanow.pl, tel. kont. 48 6766033 w.18

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Załączniki:
1) Wzór oferty
2) Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu
4) Przedmiar robót

Wyjaśnienia

 

Zapytanie ofertowe + załączniki

Opis

Opis PDF

Przedmiar robót

Rysunki A1-A9