Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450116W na długości 333 mb w miejscowości Kroczów Mniejszy

Odsłony: 3268

ZNAK: GPI. PN-271.7.2017
Kazanów 2017.05.02

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450116W na długości 333 mb w miejscowości  Kroczów  Mniejszy”  wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2. Podbudowa , 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza.

Informacja o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 6766033 , fax: (48) 6766055
Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie:
 przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:  Przebudowa drogi gminnej o nr  DG450116W na długości 333 mb w miejscowości  Kroczów  Mniejszy„

Wspólny słownik zamówienia:
 CPV45.00.00.00.-7  Roboty budowlane

Składanie ofert częściowych:  
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Wadium:
Zamawiający  żąda wniesienia wadium w wysokości – 2500,00 zł słownie – dwa tysiące , pięćset złotych

Składanie ofert wariantowych:
Nie dopuszcza się  składania ofert wariantowych

Termin wykonania zadania:
Do dnia 31.10.2017 roku

Kryteria wyboru oferty:
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40%

Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  jest bezpłatna, do pobrania  ze strony internetowej Zamawiającego: www.kazanow.pl lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 5 , I piętro lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby do kontaktu  z oferentami: Danuta Ziarkowska-Lis     dziarkowska@kazanow.pl
Tel. (48) 6766033 w. 24

Oferty należy składać:
w Urzędzie Gminy  w Kazanowie  ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 8 (sekretariat) -I piętro do dnia 18.05.2017 , godzina 11:00
Termin, miejsce otwarcia ofert: 18.05.2017 godzina 11:55 , sala konferencyjna Urzędu II piętro

Termin związania z ofertą wynosi:     - 30 dni od ostatniego terminu składania ofert
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie :
- www.ugkazanow.bip.org.pl
-  w biuletynie Zamówień Publicznych
    Nr : 77691-2017 z dnia 02.05.2017 roku
- tablica ogłoszeń w Urzędzie

Zamiar zawarcia umowy ramowej:    nie

Zamiar zastosowania dynamicznego systemu zakupów :     nie
Zastosowanie aukcji elektronicznej     - nie

Pliki do pobrania :
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Załączniki do specyfikacji
3. Przedmiar robót
4. Kosztorys ofertowy
5. Specyfikacja techniczna