Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami

Odsłony: 859

GMINA KAZANÓW
RGK- Pn-271/2/2017

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami na dz. o nr ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIAG – WÓLKA GONCIARSKA,, -  III etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości. Kowalków Kolonia , Borów , Ruda w roku 2017.  


Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP: 95738 -2017 z dnia 12.06.2017r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.
SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY
1.1)    Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie , pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów , woj. mazowieckie , Tel 48/6766033 , 6766035,fax. 048 6766055.
1.2)    RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami -  III etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości  Kowalków Kolonia , Borów , Ruda w roku 2017.
II.2) Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty ziemne i montażowe sieci wodociągowej przesyłowej . Roboty ziemnie i montażowe przyłączy wodociągowych. Siec wodociągowa przesyłowa o łącznej długości – 5949,10 m w tym: z rur PEHD śr. 63 mm – 68,20m , z rur PVC śr. 90 mm – 53,30 m ,z rur PVC śr. 110 mm – 90,00 m , z rur PVC śr. 160 mm – 4229,50 m z rur PE 100RC SDR 17 śr. 160 mm – 1508,10 m. Ilość przyłączy wodociągowych – 102 szt. o łącznej długości – 1626 ,60 m. Hydranty nadziemne p.poż. śr. 80 mm – 42 kpl.
II.4) Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.23.13.00.8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb Udzielania Zamówienia : Przetarg nieograniczony.
III.2) Informacje Administracyjne
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie
SEKCJA IV : UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) Data udzielenia zamówienia: 08.06.2017r.
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 4
IV.3) Liczba odrzuconych ofert : 1
IV.4) Nazwa i Adres Wykonawcy, któremu udzielono Zamówienia:
ZAKŁAD INSTALACYJNY JANCZES Jan Podymniak , Czesław Janicki i wspólnicy Sp. Jawna ul. Chorzowska 12 , 26-600 Radom
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) :  666.358,86 PLN.
IV.6) Informacja o Cenie Wybranej Oferty oraz o Ofertach z Najniższą i Najwyższą Ceną:
Cena wybranej oferty cena netto – 634.652,79 zł. , cena brutto 780.622,93 zł.
Oferta z najniższą ceną brutto : 780.622,93 zł. /Oferta z najwyższą ceną brutto 1.122.990,00 zł.
Waluta : PLN.
Kazanów , 2017-06-12  .

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka