500+

Odsłony: 779

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) fundusz alimentacyjny i świadczenie Dobry Start na okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej, natomiast od dnia 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, pok. 11 w godz. 7:30-15:00, za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów oraz drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno – Usługowego emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl), systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi, profil zaufany.

500nowy okres

 

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18. roku życia.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2019 r. Złożenie wniosku od dnia 1 września do dnia 31 października spowoduje ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłatę przysługujących świadczeń do dnia 31 grudnia. Natomiast złożenie wniosku od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia spowoduje ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłatę przysługujących świadczeń do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł jednorazowo, przysługiwać będzie na każde dziecko – bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole.

Szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia do 30 listopada drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.


Wzory wniosków do pobrania:

I. Świadczenie dobry start

II. Świadczenie wychowawcze- formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.

III. Zasiłek rodzinny - formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2019 r.

IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)

V. Zasiłek pielęgnacyjny

VI. Specjalny zasiłek opiekuńczy

VII. Świadczenie pielęgnacyjne

VIII. Świadczenie rodzicielskie

IX. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem

X. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego