Ogłoszenie przetargu: "Budowa boiska wielofunkcyjnego"

Odsłony: 4748

GMINA KAZANÓW
RGK- Pn-271/1/2017

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych.

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. 48/6766033 fax.48/6766055
e-mail; sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce o nr ew. 595 w miejscowości Kazanów ul. Kościelna 50 obejmująca: wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnię sztuczną , montaż urządzeń do siatkówki , koszykówki , badmintona ,, .
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadanie wyżej wymienione przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP:49874 -2017  z dnia 201-03-23
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY
1.1) Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie , pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów , woj. mazowieckie , Tel 48/6766033 , 6766035, fax. 048 6766055 , adres strony internetowej : www.kazanow.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego:  Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr ew. 595 w miejscowości Kazanów ul. Kościelna 50 obejmująca: wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnię sztuczną , montaż urządzeń do siatkówki , koszykówki , badmintona.
II.2) Rodzaj Zamówienia: roboty budowlane
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Planowane jest boisko o sztucznej nawierzchni – poliuretanowej. Na tym boisku zostały zlokalizowane: boisko do siatkówki, koszykówki i badmintona – rys.nr d_4 z projektu. Nawierzchnia boiska: 1) na poszerzeniach , 2) na istniejącej podbudowie: warstwy ścieralne , nawierzchnia typu EPDM, gr. 1,3 cm , warstwy elastyczne ET , gr.3,5 cm ,warstwy wyrównawcza-kruszywo 0-4 , gr. 3 cm , warstwy podbudowy – kruszywo 4-31 , gr. 15 cm i gr. 13-25 cm , piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa 15 cm, podbudowa – istniejąca nawierzchnia betonowa. Konstrukcje nawierzchni boiska wg rys. nr D_2 projektu : boisko do siatkówki wymiary9x18 m ,boisko ko koszykówki wymiary 15x28 m , boisko do badmintona wymiary 6,1 x 13,4 m , piłkochwyty systemowe wysokość 6,0 m z rozstawem słupów co 5 m.
2) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
3) Termin wykonania zamówienia do 15 września 2017r.
II.4)  Wspólny słownik zamówień (CPV) :4511000-8 , 45212220-4  , 37410000-5 ,45342000-6.
 
II.5) W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone  w art. 24 ust.1 ,ust.5, art.. 25 ust.1  ustawy Pzp.
II.6) Wymagane wadium w wysokości 4.000,00  zł.
II.7) Kryterium oceny ofert :  cena – 60%.
                               gwarancja max. - 40%
II.8) Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 ,  26-713 Kazanów sekretariat pokój nr 8 do 11 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00.
II.9) Data , godzina i miejsce otwarcia ofert:  11 kwietnia 2017r. o godz. 10:15 –  Urząd Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu II piętro.
II.10) Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.

Kazanów, 2017.03.23

Ogłoszenie zostało zamieszczone:
1. BZP  49874-2017 z dn. 2017-03-23.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
3. Strona internetowa Urzędu.
4. Strona BIP Urzędu Gminy

Wójt Gminy
mgr Teres Pancerz-Pyrka

 

Plan sytuacyjny - rozmieszczenie boisk (Rys. nr D_4)

Plan sytuacyjny - rozmieszczenie boisk - dwg

Przekrój konstrukcyjny (Rys. nr D_2)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do specyfikacji

Przedmiar robót - strona tytułowa

Przedmiar robót

Projekt budowy boiska

Plan sytuacyjno-wysokościowy (Rys. nr D_1)

Plan sytuacyjno-wysokościowy - dwg (Rys. nr D_1)

Boisko do koszykówki (Rys. nr D_3a)

Boisko do siatkówki (Rys. nr D_3b)

Boisko do badmintona (Rys. nr D_3c)

Specyfikacja techniczna - Wymagania ogólne

Specyfikacja techniczna - Wykopy i rozbiórki

Specyfikacja techniczna - Warstwa nośna i warstwa wyrównawcza

Specyfikacja techniczna - Obrzeża betonowe

Specyfikacja techniczna - fudamenty betonowe

Specyfikacja techniczna - Nawierzchnie sztuczne i chodniki

Specyfikacja techniczna - Ogrodzenia - Piłkochwyty

Specyfikacja techniczna - Wyposażenie

Informacja