Ogłoszenie przetargu dz, w. Kazanów

Odsłony: 1418

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.1-2.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, 2260 z późń.  zm.) oraz na podstawie przepisów §24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014r. , poz. 1490 z późń. zm.)
Wójt Gminy Kazanów
ul . Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

ogłasza pierwszy pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową położoną w obrębie Kazanów oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 656/2 o pow. 900 m2 stanowiącą własność Gminy Kazanów ujawnionej w księdze wieczystej RA1Z/00014015/9.
Przetarg na nieruchomość jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do przedmiotowej działki – nieruchomość zbywana ma poprawić sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Działka ogrodzona.

Czytaj więcej

Ogłoszenie przetargu dz, w. Ostrownica Kolonia

Odsłony: 1599

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.1-4.2017.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, 2260 z późń.  zm.) oraz na podstawie przepisów §24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014r. , poz. 1490 z późń. zm.)
Wójt Gminy Kazanów
ul.Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

ogłasza pierwszy pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo- usługową i zagrodową  położoną w obrębie Ostrownica Kolonia oznaczoną  w ewidencji gruntów numerem  103  o  pow. 1600 m2  stanowiącą własność Gminy .    
Przetarg na nieruchomość jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do przedmiotowej działki – nieruchomość zbywana ma poprawić sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi.

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 216 na długości 460 mb w miejscowości Ostrownica (Przydatki)

Odsłony: 1471

ZNAK: GPI. PN-271.9.2017
Kazanów 2017.05.08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 216 na długości 460 mb w miejscowości  Ostrownica (Przydatki) ”  wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2.Odwodnienie korpusu drogowego 3.Podbudowa , 4. Nawierzchni jezdni 5. Pobocza.

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450112W na długości 267 mb w miejscowości Ostrownica (Przydatki)

Odsłony: 1489

ZNAK: GPI. PN- 271.10.2017
Kazanów 2017.05.08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450112W na długości 267 mb w miejscowości  Ostrownica (Przydatki)” wykonanie: 1.Roboty przygotowawcze, 2.Podbudowa, 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza , 5. Oznakowanie

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450122W na długości 870 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia (Warszawka)

Odsłony: 1368

ZNAK: GPI. PN-271.11.2017
Kazanów 2017.05.08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450122W na długości 870 mb w miejscowości  Ostrownica Kolonia”(Warszawka)
wykonanie:1.Roboty przygotowawcze, 2. Odwodnienie 3. Podbudowa, 4. Nawierzchnia jezdni , 5. Pobocza , 6. Oznakowanie

Czytaj więcej