INFORMACJA - WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Odsłony: 1000

INFORMACJA
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2017 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 14.11.2017r. (wtorek) w godz. od 15:00 do 20:00.

Kolejne kilometry sieci wodociągowej

Odsłony: 786

17 października 2017 roku zostało oficjalnie odebrane zadanie : „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji „Wodociąg – Wólka Gonciarska – III etap realizacji, sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Kolonia, Borów, Ruda.”

Na tym etapie prace odbywały się w części m. Kowalków Kolonia, w Borowie i Rudzie.

Sieć wodociągowa przesyłowa o łącznej długości ok. 6 km.

Wykonano 93 sztuk przyłączy wodociągowych, o łącznej długości 1,8 km.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kazanów na lata 2017-2032"

Odsłony: 841

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KAZANÓW

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 – tekst jednolity) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kazanów na lata 2017-2032".

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kazanów, ul. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, oraz na stronie internetowej www.kazanow.pl.

Czytaj więcej

Komunikat PINB

Odsłony: 752

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU
BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

W związku z okresem grzewczym i odnotowanymi już przypadkami śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzeń) oraz pożarami, zwracam się szczególnym apelem do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, o konieczność kontroli (raz w roku) przez osoby uprawnione instalacji gazowych również zasilanych z butli propan – butan oraz przewodów kominowych (dymowych , spalinowych i  wentylacyjnych) zgodnie z art 62 ust. 1 pkt. 1 b i c w związku z art. 62 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy- Prawo budowlane.

PINB W ZWOLENIU
inż. Jan Galewski

Wyniki konsultacji społecznych

Odsłony: 850

Kazanów, 24 października 2017 roku

Wyniki
konsultacji projektu
uchwały Rady Gminy Kazanów

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.

Czytaj więcej

Informacja z konsultacji społecznych

Odsłony: 891

Kazanów, dnia 24 październik 2017 roku

INFORMACJAZ KONSUTLACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KAZANÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 z póź.zm .), NA ROK 2018

1. Wstęp
Konsultacje społeczne z inicjatywy Wójta Gminy Kazanów w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok przeprowadzono w dniach od 29.09 2017r roku do 20.10.2017 r. Konsultacje społeczne objęły swoim zasięgiem gminę Kazanów. Konsultacje przeprowadzono na podstawie dialogu społecznego:

- informacje w Biuletynie Informacji Publicznych , tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej .

Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej

Odsłony: 854

16 października 2017 r. w Urzędzie Gminy w Kazanowie tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej miało miejsce uroczyste spotkanie Wójta Gminy Kazanów Pani Teresy Pancerz – Pyrka, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Pawła Jamki z nauczycielami i pracownikami obsługi będącymi już na emeryturze. Zaproszeni goście dość licznie przybyli żeby spotkać się zarówno z Panią Wójt jak również z kolegami i koleżankami sprzed lat. Była to niepowtarzalna okazja do zobaczenia się, porozmawiania jak również powspominania dawnych czasów dla niektórych mniej, a dla innych bardziej odległych.

Czytaj więcej

INFORMACJA - WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Odsłony: 788

INFORMACJA

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2017 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 30.10.2017r. (poniedziałek) w godz. od 15:00 do 20:00.